Slikken en platen

Op de overgangszone tussen de kwelders of schorren en de diepere delen langs de kust liggen de slikken en platen. Ze bevatten veel fijn sediment, ook wel slib genoemd. De platen worden van het vasteland gescheiden door stroomgeulen en zijn door de grotere stroomsnelheden veel zandiger. De slikken en platen hebben een belangrijke functie als opgroeigebied voor jonge vis. Ze vormen het leefgebied van veel bodemdieren zoals wadpieren, kokkels en mossels en zijn belangrijke foerageergebieden voor vogels.