Kwelders en schorren

Vroeger bestond een kwart of meer van Nederland uit kwelders. Nu zijn het vrij zeldzame natuurgebieden. Kwelders of schorren zijn de begroeide delen in het getijdengebied. De lagere delen ervan worden tweemaal per dag met hoogwater overstroomd. De hogere delen van de schorren overstromen alleen bij springtij of tijdens storm.

Wanneer de kwelders en schorren onder water komen te staan, wordt er zand en slib meegevoerd door het zeewater. De planten die op de kwelders en schorren groeien, houden deze zand- en slibdeeltjes vast waardoor het niet terugspoelt. Hierdoor wordt de kwelder stukje bij beetje opgehoogd. Er komen vervolgens nieuwe plantensoorten.

Kwelders hebben een karakteristieke flora, met veel soorten die nauwelijks elders voorkomen. Zij vormen belangrijke broedgebieden voor eenden, steltlopers en kustbroedvogels zoals meeuwen en sterns en dienen als hoogwatervluchtplaats voor op het wad foeragerende vogels. Het is voor de natuur dus erg belangrijk dat deze kwelders en schorren behouden blijven.