Waterecosystemen

Als Vissenbelangen stellen wij de vissen centraal. Maar vissen leven natuurlijk niet op zichzelf. Zij maken onderdeel uit van een ecosysteem. Op deze pagina willen we je meer vertellen over welke ecosystemen er in Nederland zijn.

Zoutwater ecosystemen

In de oceaan en dus ook in de Noordzee bestaat een grootschalige circulatie van stromingen die water, warmte, zout, voedingsstoffen en vervuiling transporteren. Deze stromingen brengen ook voedingsstoffen met zich mee in de vorm van fytoplankton en zoöplankton. Dit plankton wordt gevolgd door vissen en deze worden weer gevolgd door hun predatoren. Er zijn verschillende vissoorten die een heel groot stuk van de oceaan gebruiken door hun rondtrekkende gedrag. Sommige soorten zoals de tonijn leggen wel duizenden kilometers af. Ze zijn op zoek naar voedselrijke gebieden en naar een plek om te paaien.

Zoetwater ecosystemen

Je kunt de zoetwater ecosystemen in Nederland onderverdelen in drie hoofdsystemen: snelstromende ecosystemen, half stilstaande of stilstaande ecosystemen en wetlands.

Lees verder

De Noordzee

Nederland ligt aan een uniek zoutwater ecosysteem: de Noordzee. Een gebied als de Noordzee komt in de wereld bijna niet voor. Wat deze zee uniek maakt is dat hij gemiddeld slechts 90 meter diep is en ...

Lees verder

Oester en mosselbanken

Vroeger was een vijfde van de Noordzeebodem bedekt met schelpdierbanken. Door de visserij, ziektes en vervuiling zijn deze schelpdierbanken vrijwel verdwenen. Ook door de oestervisserij en de import v...

Lees verder

Getijdengebieden

De Waddenzee is een gebied in Nederland waar de invloed van het getij zeer duidelijk zichtbaar is. Het getijdengebied kent van nature een grote dynamiek van water en sediment. Daardoor ontstaan van na...

Lees verder

Kwelders en schorren

Vroeger bestond een kwart of meer van Nederland uit kwelders. Nu zijn het vrij zeldzame natuurgebieden. Kwelders of schorren zijn de begroeide delen in het getijdengebied. De lagere delen ervan worden...

Lees verder

Slikken en platen

Op de overgangszone tussen de kwelders of schorren en de diepere delen langs de kust liggen de slikken en platen. Ze bevatten veel fijn sediment, ook wel slib genoemd. De platen worden van het vastela...

Lees verder

Brakwatergebieden

Bij de overgang van de rivier naar zee ontstaat brakwater. Het zoete water uit de rivier mengt zich met het zoute water van de zee. Dit gebied staat voortdurend onder invloed van waterbewegingen door ...

Lees verder

Zeegrasvelden

Zeegras zorgt ervoor dat de stroming van het water vermindert. Hierdoor zakken slib en sedimentdeeltjes eerder naar op de bodem. Het water wordt helderder en het zonlicht bereikt diepere delen van de ...

Lees verder